Search Tools Contact Us Departments & Services Index City of Minneapolis Home City of Minneapolis Home Living and Working in Minneapolis Doing Business In Minneapolis Your government at work Enjoying Minneapolis City of Minneapolis Home
Lub zos Minneapolis,MN Tej Lus Xav Xov rau cov Lus Nug Kev Tshaj Xos

Thov muab cov lus xav xov no ntxiv nrog rau nej nroog zos tej xo tshaj tawm. [Cov xov no yuav raug tshawb saib los ntawm nej lub nroog zos cov tuav dej num thiab txhua yam uas tsis tseeb yuav raug muab lwv tawm.]

Tej Lus Xav Xov rau cov Lus Nug Kev Tshaj Xos
Npe:
Xov Tooj: - -
Txoj Kev:
Lub Zos:
Lub Xeev: Tus Zip Code:
Lub Nroog:
   

Lus Txwv:

Lub zos Minneapolis thiab cov lag luam siv lub kaw suab no tau kos npe tseg lawm yuav txwv txhua yas sau tau los. Lub zos Minneapolis thiab peb cov lag luam nov yuav tsis kam qhia txog tej yam khaws tau los no coj mus piav qhia rau lwm leej lwm tus yog lawv tej neeg ua hauj lwm rau lawv yog tias tej tus neeg ntawd tsis pom zoo ua ntej lawm tias yuav tswj tsis pub leej twg paub thiab tsuas pub lawv paub txog li lawv tej txoj dej num pub tau rau lawv paub ntawm lawv qhov chaw ua hauj lwm (yuav ua kom raw li Xeev Minnesota Tsoom Fwv Data Practices Act, Statute Ch. 13). Lub zos Minneapolis thiab nws cov lag luam yuav tsis muab siv mus ua lag luam los yog siv tej lus lawv khaws tau rau ntawm daim ntawv hu neeg no rau ib yam dab tsis li los yog yuav muab tseb mus rau lwm leej lwm tus tiam sis yog muaj kev kub ntxhov li cas no mas thiaj li mam muab los siv xwb, thiab txhua yam khaws tau los cia tseg lawm yuav txwv cia tseg tsis pub ib tug twg pom li.